Hari Jam Dokter Keterangan
Senin 09:00-12:00       Dr. Putri Hendria Wardhani, SpKK
09:00-12:30       Dr. Dyatiara Devy Rahadiyanti, M.Ked. Klin, Sp.DV
10:00-12:30       Dr. Ary Widhyasti Bandem, MKes, SpKK, FINSDV, FAADV
14:00-16:00       DR. Dr. M. Yulianto Listiawan, SpKK(K), FINSDV, FAADV
15:00-18:30       Dr. Ni Putu Susari Widianingsih, SpKK, FINSDV, FAADV
17:00-20:00       Dr. Bagus Haryo Kusumaputra, SpKK
18:30-20:00       Dr. Irmadita Citrashanty, SpKK
Selasa 09:00-12:30       Dr. Dyatiara Devy Rahadiyanti, M.Ked. Klin, Sp.DV
09:00-12:00       Dr. Putri Hendria Wardhani, SpKK
10:00-12:30       Dr. Ary Widhyasti Bandem, MKes, SpKK, FINSDV, FAADV
14:00-17:00       Dr. Trisniartami Setyaningrum, SpKK(K), FINSDV, FAADV
14:00-16:00       DR. Dr. M. Yulianto Listiawan, SpKK(K), FINSDV, FAADV
15:00-18:30       Dr. Ni Putu Susari Widianingsih, SpKK, FINSDV, FAADV
16:00-18:00       Dr. Irmadita Citrashanty, SpKK
17:00-20:00       Dr. Ary Widhyasti Bandem, MKes, SpKK, FINSDV, FAADV
18:30-20:00       Dr. Irmadita Citrashanty, SpKK
Rabu 09:00-12:00       Dr. Putri Hendria Wardhani, SpKK
09:00-12:30       Dr. Dyatiara Devy Rahadiyanti, M.Ked. Klin, Sp.DV
10:00-12:30       Dr. Ary Widhyasti Bandem, MKes, SpKK, FINSDV, FAADV
14:00-17:00       Dr. Trisniartami Setyaningrum, SpKK(K), FINSDV, FAADV
15:00-18:30       Dr. Ni Putu Susari Widianingsih, SpKK, FINSDV, FAADV
16:00-18:00       Dr. Sawitri, SpKK(K), FINSDV
16:00-18:00       DR. Dr. M. Yulianto Listiawan, SpKK(K), FINSDV, FAADV
17:00-20:00       Dr. Bagus Haryo Kusumaputra, SpKK
Kamis 09:00-12:30       Dr. Dyatiara Devy Rahadiyanti, M.Ked. Klin, Sp.DV
09:00-12:00       Dr. Putri Hendria Wardhani, SpKK
10:00-12:30       Dr. Ary Widhyasti Bandem, MKes, SpKK, FINSDV, FAADV
14:00-16:00       DR. Dr. M. Yulianto Listiawan, SpKK(K), FINSDV, FAADV
14:00-17:00       Dr. Trisniartami Setyaningrum, SpKK(K), FINSDV, FAADV
15:00-18:30       Dr. Ni Putu Susari Widianingsih, SpKK, FINSDV, FAADV
17:00-20:00       Dr. Bagus Haryo Kusumaputra, SpKK
18:30-20:00       Dr. Irmadita Citrashanty, SpKK
Jumat 09:00-12:30       Dr. Dyatiara Devy Rahadiyanti, M.Ked. Klin, Sp.DV
10:00-12:30       Dr. Ary Widhyasti Bandem, MKes, SpKK, FINSDV, FAADV
14:00-17:00       DR. Dr. M. Yulianto Listiawan, SpKK(K), FINSDV, FAADV
14:00-16:00       Dr. Sawitri, SpKK(K), FINSDV
15:00-18:30       Dr. Ni Putu Susari Widianingsih, SpKK, FINSDV, FAADV
17:00-20:00       Dr. Bagus Haryo Kusumaputra, SpKK
Sabtu 09:00-12:00       Dr. Bagus Haryo Kusumaputra, SpKK
09:00-16:00       Dr. Ary Widhyasti Bandem, MKes, SpKK, FINSDV, FAADV
09:00-12:00       Dr. Fitri Abdullah Jawas, SpKK, FINSDV
12:00-16:00       Dr. Irmadita Citrashanty, SpKK
Berlangganan
Berita Kami

***Kami Harap, Tidak Spam!